วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Neoregelia 'Morado'

 
 
Neoregelia  'Morado'
 
Family: Bromeliaceae (bro-mee-lee-AY-see-ee) 
Genus: Neoregelia (nee-oh-reg-EL-ee-uh) 
Cultivar: Morado
Height:
12-18 in. (30-45 cm)
Spacing:
18-24 in. (45-60 cm)
Hardiness:
USDA Zone 9b: to -3.8 °C (25 °F)
USDA Zone 10a: to -1.1 °C (30 °F)
USDA Zone 10b: to 1.7 °C (35 °F)
USDA Zone 11: above 4.5 °C (40 °F)
Sun Exposure:
Sun to Partial Shade
Light Shade
Danger:
Plant has spines or sharp edges; use extreme caution when handling
Bloom Color:
Inconspicuous/none
Bloom Time:
N/A
Foliage:
Grown for foliage
Evergreen
Variegated
Pink

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น