วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประเภทของพันธุ์พืช

ประเภทของพันธุ์พืช

ในปัจจุบันวิทยาการทางด้านพันธุศาสตร์ การปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชได้เจริญก้าวหน้าไปมาก ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของพันธุ์พืชมีความสำคัญมากซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อนักปรับปรุงพันธุ์ในการเลือกวิธีการปรับปรุงพันธุ์และต่อเกษตรกรในการเลือกพันธุ์พืชเพื่อนำไปเพาะปลูกต่อไป
พันธุ์พืช (Varieties) เป็นศัพท์ที่ใช้เรียกกลุ่มย่อยของพืช (Sub division) ภายในพืชชนิดหนึ่ง(Species) พืชในกลุ่มนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันเนื่องจากมีกรรมพันธุ์ร่วมกันแบ่งออกตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์ออกเป็น 2 ประเภทคือ พันธุ์พืชที่ไม่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และอยู่ ระหว่างการปรับปรุงพันธุ์ และพันธุ์พืชที่ใช้เป็นการค้า (cultivars = cultivated variety แต่ส่วนใหญ่ถูกเรียกว่า variety) ที่เป็นผลงานจากการปรับปรุงพันธุ์แล้ว ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้คือ
  1. มีเอกลักษณ์ (Distinctive) ของตนเอง โดยมีลักษณะเช่นรูปร่าง ขนาด สี และลักษณะทางสรีรวิทยาแตกต่างจากพันธุ์อื่น ๆ
  2. มีความคล้ายคลึงกัน (Homogeneous/uniform) ของลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของพันธุ์ภายในกลุ่มของต้นที่เป็นพันธุ์เดียวกัน
  3. มีความคงที่ (Stable/repeatable) ของลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของพันธุ์ โดยไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อทำการขยายพันธุ์ในแต่ละชั่วอายุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น