วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พันธุ์พืชที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์

พันธุ์พืชที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์

เป็นพันธุ์อนุรักษ์ในแหล่งรวบรวมพันธุ์หรือยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพันธุ์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามขั้นตอนหรือความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์ดังนี้คือ
 
 
    1. พันธุ์ป่า (Wild species/varieties/germplasm) เป็นพันธุ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติทั่วไป ไม่ได้นำมาใช้ในการเพาะปลูก แต่มีการเก็บรักษาไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดลักษณะบางอย่างมาสู่พันธุ์ปลูก
    2. พันธุ์พื้นเมือง (Indigenous/native/local/landrace) เป็นพันธุ์ที่ได้มาจากพันธุ์ป่า เกษตรกรในแต่ละท้องถิ่นได้คัดเลือกและนำมาปลูกเป็นเวลาช้านาน ให้ผลผลิตสูงพอสมควรปรับตับเข้ากับสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี (ส่วนใหญ่มักจะไม่ตอบสนองต่อปัจจัยการผลิต)
    3. สายพันธุ์ (Lines/strains) เป็นรหัสเรียกกลุ่มพืชที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงพันธุ์ก่อนตั้งชื่อ มีองค์ประกอบของพันธุกรรมเป็นพันธุ์แท้ (Homozygous) และลักษณะของลูกคล้ายกัน (Homogeneous)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น