วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ระยะเวลาใช้ประโยชน์ของพันธุ์พืช

 
ระยะเวลาใช้ประโยชน์ของพันธุ์พืช
 
พันธุ์พืชแต่ละพันธุ์เมื่อให้ขยายพันธุ์ให้เกษตรการใช้ปลูกนั้นพันธุ์บางพันธุ์ก็เป็นที่นิยมแพร่หลายออกไปในพื้นที่กว้างขวางและใช้ปลูกเป็นเวลานาน ในทางตรงกันข้ามพันธุ์บางพันธุ์ก็เสื่อมความนิยมและสูญหายไปอย่างรวดเร็ว การที่จะกำหนดว่าพันธุ์พืชพันธุ์หนึ่งจะใช้ ปลูกอยู่เป็นเวลานานเท่าไรนั้นไม่สามารถทำได้ แต่ก็มีหลักเกณฑ์ที่ควรนำมาใช้พิจารณาประกอบมีดังนี้คือ
 
 
  1. เป้าหมายในการปรับปรุงพันธุ์พืชแต่ละพันธุ์ เป็นตามต้องการและยอมรับของเกษตรกรและตลาดโดยทั่วไปหรือไม่
  2. มีการทดสอบและเปรียบเทียบพันธุ์ที่แน่นอนมากครั้ง และกระจายไปทั่วทุกท้องที่และ ฤดูกาลจึงทำให้ผลผลิตเฉลี่ยที่ได้รับเป็นตัวแทนที่แท้จริงของพันธุ์พืชพันธุ์นั้น
  3. ควรมีการทดสอบพันธุ์พืชใหม่ร่วมกัน (uniform yield trials) ทุก ๆ ปีในแหล่งปลูกพืชนั้น เพื่อให้ทราบถึงความดีเด่นของพืชพันธุ์ใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ที่นิยมปลูกอยู่ในปัจจุบัน
  4. พันธุ์พืชที่มีฐานทางพันธุกรรมกว้าง (broad genetic bases) ปรับตัวต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีกว่าแต่มีการตอบสนองต่อปัจจัยการผลิตได้น้อยกว่าพันธุ์ที่มีฐานทางพันธุกรรมแคบ
http://lms.thaicyberu.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น